Актуално

DESIREE Gas - безвъзмездно финансиране за покупка на газови уреди и инсталация

08.06.2017

ЦЕЛИ И ПОЛЗИ

Основната цел на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България" (Проект DESIREE GAS) е да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства. Специфичните му цели са:

Подкрепа за газифицирането и инсталирането на високоефективни бойлери в около 10 000 домакинства;
Икономия на електроенергия, еквивалентна на 142 000 MWh на година;
Постигане на допълнителни икономии на електроенергия от 70 000 MWh на година в следствие на преминаването от въглища, биомаса и нефт към природен газ заради по-високата ефективност на изгаряне;
Икономия на около 213kWh за всеки 2 лв. от безвъзмездната помощ за средния икономически живот от 15 години на инсталираното оборудване;
Намаляване на емисиите на парникови газове от 70 000 т въглероден диоксид годишно или над 1 млн. т въглероден диоксид за икономическия живот на инсталираното оборудване.

В широк аспект в страната газифицирането на домакинствата ще допринесе за следното:

Повишаване на сигурността на доставките на електроенергия чрез спестяване на прякото използване на електрическа енергия;
Повишаване на енергийната ефективност в рамките на системата за отопление и снабдяване с топла вода.

Тези резултати ще помогнат за смекчаване на последиците от затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България“ (Проект DESIREE GAS) ще осигури финансиране, безвъзмездна помощ и техническа помощ за проекти за преход от въглеродно интензивна електроенергия към природен газ в българските домакинства. Той ще финансира вътрешни газови инсталации, високоефективни газови бойлери и отопление на помещенията в еднофамилни къщи и многофамилни блокове.

Природният газ е високоефективен като гориво и е щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.

Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.

Конкретно ползите от проекта ще се измерват в изпълнението на следните цели:

Инсталиране на котли с висока ефективност в съответствие с последните международни най-добри практики в областта на енергийната ефективност;
Значителни икономии на разходи за производството на топлинна енергия;
Значително намаляване на локалното замърсяване на въздуха при замяната на твърдите горива;
Намаляване на рисковете от прекъсвания на топлоснабдяването и подобряване на вътрешните условия на комфорт;

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът в България се управлява от Министерство на енергетиката, Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество”. За подпомагане на изпълнението на дейностите по управлението е избран Консултант, чиято роля е следната:

Предоставяне на съдействие при подготовката на оперативните процедури и инструменти за изпълнение, определяне на критериите за допустимост за избор на допустими монтажници, материали и оборудване;
Съдействие при управлението на проекта в съответствие с националното законодателство и изискванията на Международен фонд "Козлодуй" и Европейската банка за възстановяване и развитие;
Съдействие на Министерство на енергетиката за покриване на изискванията на споразумението за безвъзмездна помощ с ЕБВР, мониторинга и отчитането на изпълнението на проекта.

Газоразпределителните компании ще имат ключова роля в проекта, а именно:

Ще получават заявленията от домакинствата съгласно стандартните присъединителни процедури и безвъзмездната финансова помощ;
Ще обработват получените документи;
Ще организират договорните и инсталационни процедури по метода „до ключ”;
Ще организират техническия надзор и инспекции;
Ще съдействат в процедурите за мониторинг и верификация на документите и напредъка.


За подробна информация и въпроси относно процедурата за кандидатстване, моля последвайте линка към страницата на Програмата:


 
www.desireegas.bg
  

Заявление за кандидатстване по програма DESIREE 77 Kb doc свали
Декларация за правен статус 66 Kb doc свали